Gjeddesdal

Godsejer og folkeoplyser

Kammeråd Gjøe var en mand af sin tid. I 1774 overtog han Gjeddesdal gods. Oplysningstidens idéer om at fremme oplysningen hos bondestanden og højne landbrugets udbytte lå ham ifølge overleveringen meget på sinde. Dette resulterede i et testamente, hvori han bestemte, at alle godsets bønder skulle have deres gårde som selveje til en fast sum på 170 Rgsd., eventuelle restancer skulle eftergives, og godset skulle afholde udgifterne ved udskiftningen, der skulle være til ende i 1801. Den pengesum, godset fik ind ved overgangen til selveje, skulle samles til et legat.

En folkehøjskole bliver til

Kammeråd Gjøe døde uden at efterlade sig arvinger. Hans testamente fik ikke alene betydning for bondebefolkningen på Greveegnen, men også for unge fra andre dele af Danmark. Det legat, som blev oprettet af købesummerne, blev brugt til forskellige almennyttige formål. En del af legatets penge blev anvendt til at bygge nye skoler og lærerboliger for, og en håndgerningsskole blev oprettet til undervisning for egnens piger. Det var dog kun få af midlerne, der blev brugt med det samme. I midten af 1800tallet var legatmidlerne vokset så meget, at man kunne oprette en folkehøjskole på egnen. I 1866 blev Michael Gjøes folkehøjskole oprettet.