Bidrag til den kommende udstilling med dit håndarbejde

Foto er venligst udlånt af Hanne Mikkelsen

Open call

CoviDesign

Hvordan kommer nedlukningen af Danmark og den globale Covid-19 til udtryk i håndarbejde? Hvordan får vi fællesskab, kreativitet og håb i en tid, hvor vi må blive hjemme og savner vores daglige fællesskaber? De spørgsmål har rumsteret hos os på Greve Museum siden nedlukningen blev indledt i marts. På de sociale medier har vi konstateret at kreativiteten derude blomstrer og kun er blevet styrket af kombinationen af afsondrethed og kedsomhed.

Den kreativitet skal hyldes, når vi igen må forsamle os og gå på museum. Vi vil lave en håndarbejdsudstilling på Greve Museum – forhåbentlig i efteråret 2020. Udstillingen vil blive skabt i løbet af coronakrisen af borgere fra hele landet med interesse for håndarbejde, og du er hermed inviteret til at deltage! Så find broderinålen, strikkepindene, symaskinen, quiltenålen, kniplebrættet, væven eller hæklenålen frem og vær med.

Du deltager ved at frembringe et eller flere stykker tekstilt håndarbejde, som på én eller anden måde relaterer sig til covid19/corona-krisen, det kan enten være til selve virusset, til det at være hjemsendt, at skulle hjemmeskole dine børn, at være isoleret, syg eller arbejdsløs…. Vi forestiller os, at arbejde ud fra følgende 4 temaer, som på hver sin vis indrammer krisen. Men alt er velkomment

  1. Coronavirus - den karakteristisk udseende virus
  2. Værnemidler og skilte – visirer, mundbind, handsker, håndsprit, sæbe, plexiglasvægge, streger på gulvet og skiltning på arbejdspladser og i det offentlige rum
  3. Nye vaner – både arbejdsvaner, fællesskaber og rutiner, som nu er ændret. Det kan være den hyppige håndvask, at vi hilser på nye måder uden kram og håndtryk, at vi holder afstand, arbejder hjemme med eller uden børn, holder online-møder og –fester og ikke mindst – at vi lader kreativiteten blomstre midt i al kedsomheden og isolationen.
  4. Statements, ord og budskaber, som denne coronatid har været med til at bringe frem.

Den færdige udstilling har vi endnu ingen åbningsdato på, men vi forventer, at den skal vises fra slutningen af november / begyndelsen af december 2020 til foråret 2021.

Praktisk info:
Hvis du vil være med til at bidrage med et corona-håndarbejde, så tilmeld dig projektet via mail senest den 15. august 2020 til museumsinspektør Kamilla Hjortkjær på kmi@greve.dk eller på telefon 2240 7687.

Deadline for aflevering af dit færdige håndarbejde: 1. oktober 2020

Vi kan desværre ikke tilbyde betaling, men vi vil glæde os til at invitere dig til fernisering af udstillingen, når den tid kommer!

Foto er venligst udlånt af Mette Mikkelsen

CoviDesign

How is the lockdown and quarantine in Denmark and the rest of the world and the global Covid-19 expressed in textile art? How do we gain community, creativity and hope in a time where we need to stay home and miss our daily fellowships? The questions have been rumbling with us at the Greve Museum since the lockdown began in March of 2020. We have found that the creativity found on social media is flourishing, and has only been enhanced by the combination of seclusion and boredom.

We will be doing a handicraft exhibition at Greve Museum - opening in December of 2020. The exhibition will be created during the corona crisis, by citizens from all over the world with an interest in textile art, and you are hereby invited to attend! Get out your embroidery needles, knitting needles, sewing machine, quilting needles, cutting board, weave or crochet needles and join us. 

You can participate by producing one or more pieces of textile work, that somehow relate to the Covid19/corona crisis. It can be about the virus itself, to being sent home, to home schooling your children, to being isolated, sick or unemployed…. We imagine working on the following 4 themes, which in each way frame the crisis. However, everything is welcome, so long as the piece has something to say about the crisis.

  1. Coronavirus - the characteristic looking virus

  2. Protective equipment and signs - visors, masks, gloves, hand sanitizer, soap, plexiglass walls, distance markings on floors, and signage in workplaces and in public spaces

  3. New habits - work habits, communities and routines that have now changed. It can be the frequent washing of hands, new ways of greeting each other without hugs and handshakes, keeping our distance, working at home – with or without children, holding online meetings and parties, and last but not least - that we let creativity flourish in the midst of all boredom and the isolation.
  4. Statements, words and messages that the corona time has helped to bring forth.

We don’t yet have an opening date for the finished exhibition, but we expect that it will be shown from late November/beginning of December 2020 until April or May 2021.

Practical information:
If you would like to contribute with your textile art, please contact our curator, Kamilla Hjortkjær, at kmi@greve.dk or 2240 7687 to register your work - deadline for registration: 15. August.

Deadline for sending the textile work to Greve Museum: 1. October 2020

Unfortunately, we cannot offer payment. 

Photo: Mette Mikkelsen